زنجیرش کنید

هر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد
هر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد
روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید
روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید
شب برای خسروان آرامشی دارد
نهان شب برای خسروان آرامشی دارد نهان
راز تنهایی چه باشد راز تنهایی چه باشد
خوب تفسیرش کنید
خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید
خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید
حال او چون حال آتش بود تعبیرش کنید تعبیرش کنید
یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد
یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد
یار من از جنس دوزخ بود زنجیرش کنید
زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید
ناشناسی ساعت عمره مرا پرسید و رفت
آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید
ناشناسی ساعت عمره مرا پرسید و رفت
آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید
جای پای آسمان بر خاک من جا مانده
جای پای آسمان بر خاک من جا مانده
چشم من مسحور چشمی بود
تدبیرش کنید تدبیرش کنید تدبیرش کنید تدبیرش کنید
زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید

سبک:

دانلود آهنگ زنجیرش کنید محمد معتمدی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی