رنگ خون

سر خود را مزن اینگونه به سنگ دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
سر خود را مزن اینگونه به سنگ دل دیوانه ی تنها دل تنگ
منشین در پس این بهت گران مدران جامه ی جان را مدران
راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارت
سر خود را مزن اینگونه به سنگ دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
سر خود را مزن اینگونه به سنگ دل دیوانه ی تنها دل تنگ
منشین در پس این بهت گران مدران جامه ی جان را مدران
راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین
دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین
سینه را ساختی از عشقش سرشارترین
آنکه میگفت منم بهر تو غمخوارتین چه دل آزار ترین شد
چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین
راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
نه همین سردی و بیگانگی از حد گزراند
نه همین سردی و بیگانگی از حد گزراند
نه همین در غمت اینگونه نشاند
با تو چون دشمن دارد سر جنگ
با تو چون دشمن دارد سر جنگ
با تو چون دشمن دارد سر جنگ
با تو چون دشمن دارد سر جنگ
مکن ای خسته درین بغض درنگ
سر خود را مزن اینگونه به سنگ
راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ
دل دیوانه ی تنها دل تنگ

سبک:

دانلود آهنگ رنگ خون علیرضا عطایی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی