خرابم

من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش میزند غمزه ی او
میزند غمزه ی او ناوک غم
بر دل من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
با تو پیوستم و از غیر تو دل بریدم
با تو پیوستم و از غیر تو دل بریدم
آشنای تو ندارد ندارد سر بیگانه و خویش
آشنای تو ندارد ندارد سر بیگانه و خویش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
ز عنایت نظری کن که منه دل شده را
ز عنایت نظری کن که منه دل شده را
نرود بی مدد لطف تو گامی از پیش
نرود بی مدد لطف تو گامی از پیش
گر شبی پای سر زلف ز هم بگشایی
گر شبی پای سر زلف ز هم بگشایی
بس مسلمان که شود کشته ی آن کافر کیست
آشنای تو ندارد ندارد سر بیگانه و خویش
آشنای تو ندارد ندارد سر بیگانه و خویش
حافظ از نوش لب لعل تو کامی نگرفت
حافظ از نوش لب لعل تو کامی نگرفت
تا نزد تا نزد بر دل ریشش دو هزاران سر نیش
تا نزد تا نزد بر دل ریشش دو هزاران سر نیش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش
من خرابم ز غم یار خراباتی خویش

سبک:

دانلود آهنگ خرابم علیرضا عطایی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی